►портал ЗА бременността, раждането и майчинството

 

Детският темперамент

Някои родителите се чудят защо детето проявява такова упорство и е напълно неподлежащо на каквото и да е възпитание. Други упорито се опитват да вменят на хлапето борбеност и инициатива, но реално малчуганът е плах и стеснителен. В такива (и подобни) моменти обикновено сме свикнали да казваме, че еди коя си черта или проява е свързана с характера на детето, който е например „чепат”, „инатлив” или нещо друго.


Детският темперамент

Възпитание или характер

Deteto.info

Общо взето мненията по този въпрос са различни и понякога крайни. Някои смятат, че всеки човек се изгражда като личност от само себе си и въпреки целенасочените усилия, от страна на родителите, да навигират посоката, няма резултат. Примери за това има много. Не може да не ви се е случвало да видите дете на площадката, от което майката е „вдигнала ръце” и си личи, че е изгубила контрола над възпитанието, а оправданието й е, че „той е непоправим и неподлежащ на дисциплина”. Другата гледна точка е обратната и съответно нейните тези са, че поведението и т.нар. характер на децата са резултат от възпитанието. Всяка проява на децата е следствие от родителското поведение, отношение и личен пример. Малчуганите реално копират, правят на пук, „слушат” или „не слушат” в зависимост от това, което прави за тях семейството. Истината, обаче в този случай не е точно по средата. Тъй като по отношение на бъдещата личност роля имат доста фактори с различно отражение. На първо място са родителите. Семейството играе основна роля в изграждането на личността. То дава основата. То дава първоначалните представи. Замислете се, че именно майката и бащата дават обяснение на света и детето започва малко по малко да си го превежда. Отговорите на детските въпроси са първите представи, които малчо си създава. Вие ще дадете обяснение на думите и детето ще построи светоусещането си спрямо вас. Накратко най-важни за детето са неговите родители (близкото му обкръжение). На второ място идва малко по-далечната среда. А именно по-широкият кръг на роднини и семейни приятели, които също са съпричастни в изграждането на детските представи. След това трябва да включим и социалния кръг на детето в детската градина, ясла или училище. Естествено между всички тези неща намира място и темпераментът на детето, който обаче може и да е наследен от родителите и най-често е. Но все пак има процент, отреден на същинския темперамент – т.е. така както го определят психолозите, според динамиката на психическите свойства.

Кога има значение възпитанието

Deteto.info

Възпитанието, не само като целенасочена дейност, която има определени цели и очаквания към детето, ами и като непосредствено общуване между родител и дете, има огромно значение, защото съставя най-важните представи и знания за живота и света.

  • Кое какво значи

Започваме със сладкия етап на въпросите, в който малчуганите ни заливат с безброй въпросителни, тъй като започват да си обясняват света и средата, в която живеят. Родителските отговори имат огромно значение, тъй като голяма част от детските въпроси нямат еднозначно обяснение. А нюансът, който мама или татко ще придадат на едно или друго определение, ще се отразят и върху детето и неговата представа. Тук не става въпрос за предметите, които общо взето са еднозначни (ябълката е ябълка, а телефонът е телефон), а за по-абстрактните понятия като приятелство, доверие, гняв, нежност, грубост и т.н. 

  • Кое как определям и оценявам

В неразривна връзка със значението на понятията е и оценката върху тях. Огромно влияние оказва определянето на едно или друго събитие, постъпка, качество, предмет и т.н. Личността на един човек се гради и въз основа на начина, по който той оценява случващото се. Не само като положително и отрицателно, но и като важно и маловажно. Дали е добре да бъдем мили и почтителни или е по-важно да имаме позиция, която да отстояваме – всички тези характеристики на една личност се възпитават и предават от родителите (грижещите се).

  • Как е добре да се държа и как не

Наред с оценката към възможните за възпитаване качества се „намества” и поведението от гледна точка на етикета. До каква степен трябва да се „държим прилично” и как варира това за различните семейства. За някого да си помагаш с пръсти, докато се храниш не е проблем, но със сигурност има хора, които смятат това за недопустимо и съответно ще го вменят (волно или неволно) на децата си. Това е съвсем дребен пример, очертаващ различията в представите ни за подобаващо поведение. А все пак, след външния вид, именно обноските са първото нещо, по което съдят за нас. Т.е. начинът, по който се държим формира една от първоначалните представи за това какви сме. 

  • Какво си мисля за света, любовта, хората

Идваме до генералните представи, които родителите съзнателно или не прехвърлят върху децата си. Какво място е светът – добро или лошо? Другите хора враждебни или приятелски настроени са? Доколко е важна любовта в отношенията? Всички тези отговори ще изградят основния мироглед на детето. И е важно всеки родител да знае, че създаването на една личност е основно негова заслуга.

Темпераментът и неговото място

Deteto.info

Темпераментът е съвкупността от устойчиви индивидуални психични свойства, определящи динамиката на психическата дейност на човека и оставящи относително постоянни при различни мотиви, съдържание и цели на дейността” казва Уикипедия. Тези устойчиви свойства са свързани с типовете висша нервна система.  Ако се допитаме до синонимния речник, обаче ще видим, че там са дадени като еквивалентни понятия - характер, черта, нрав. Това от своя страна дава още един нюанс в значението. Но нека да разгледаме видовете темперамент и харектеристиките на всеки. Така ще можете да откриете какъв темперамент има вашият малчуган и да знаете какво може да се очаква от него като поведение и реакции.
Според всички изброени показатели различаваме четири различни вида темперамент. Разбира се добре е да се има предвид, че в действителност хората не се припокриват напълно с някой от моделите, а често имат признаци на няколко типа.

Холерици

Deteto.info

Децата холерици в детската градина и началните години на училището изпъкват сред другарчетата си. Поведението им е динамично, темпераментно и може да се каже още бързо и сприхаво. Попаднали в непознато социално обкръжение, децата холерици са малко плахи в началото, но бързо съумяват да се отърсят от притеснението и да се „нагодят” идеално към обстановката. Имат изключително добро поведение както към връстници (равни), така и към авторитети (родители, учители и т.н.). Много активни са. Това може да се проследи както от желанието да участват в час, игра или друга дейност, така и от силното доминантно поведение, когато дейността е отборна или групова. Друга характерна черта за холериците е нетърпението. Те искат всичко да стане веднага и на момента, не обичат да чакат и това ги изнервя. Вниманието на децата холерици трябва да бъде ангажирано постоянно и съответно да бъде канализирано в някаква посока, в противен случай те губят интерес към дейността и започват да се отклоняват от нея, като това може да доведе до проблеми с дисциплината (ако се касае до група в училище, детска градина). Начинът, по който може да им се предаде информация е силно интерактивен, в който детето активно да участва, тъй като дългите разказвателни уроци го отегчават и не задържат вниманието му. По-лесно се справят с логическите задачи, изискващи мислене и съобразяване, отколкото с тези касаещи се до възпроизводство. Енергични, активни, добре се вписват в група, изключително трудолюбиви. Движенията им са бързи, походката - неравномерна, мислите им скачат от обект на обект, когато говорят, не се доизказват. Те си остават ненадминати в бързото устно отговаряне. За сметка на бързината допускат грешки в точност¬та. Когато вършат нещо, те не акцентират върху начина, по който го правят, а гледат резултата. Добре е да се приучат да оглеждат направеното. Изисква¬нията към детето холерик трябва да бъдат системни и да се съчетават с поощрения. По отношение на усвояването на навици и поведение холериците не са много податливи. Те са „непослушни” и често „невъздържани”, което изисква повече отделено време от възпитаващия и много повече енергия и усилия. Холериците са доста крайни като реакции, движат се по двата крайни полюса – от силна превъзбуда до вяло и апатично поведение.

Флегматици

Deteto.info

Спокойни, уравновесени и дори може да се каже „бавни” деца. Приемат с чувство на умереност всичко, което ги заобикаля, дори са малко апатични. Нервната система им е здрава и силна. Походката им е бавна и равномерна. Най-характерната черта за тях е балансът – не изпадат в полюсни настроения и нямат крайни реакции. В социална среда са адаптивни, но не и лидери. По-скоро се сливат с обстановката и дават вид на изключително тихи и кротки деца. В противовес на холериците те не са силни в групови и активни занимания. За работа в час се подготвят бавно, често закъсняват. Не дават вид, че мислят целенасочено. Стоят спокойно и имат афинитет към рутинните занимания като възпроизводство – преписване, четене, подчертаване и т.н.  Флегматиците трудно се включват в колективни мероприятия. Слабо се повлияват от ентусиазма на другите. Често играят сами, трудно се „запалват” по нещо. В самостоятелната работа са съсредоточени и упорити. Не бързат да привършат започнатото, времето не ги тревожи, увличат се от това, което правят, особено рисуването, ако им се удава. В разговор са много търпеливи, не прекъсват, а изчакват, обмислят и тогава отговарят. Очертават се като мълчаливи деца. Могат да възприемат съсредоточено дълго време пасивна информация, която не изисква ответ и не държи мисълта в напрежение. Нужно е децата флегматици да бъдат насърчавани към активност и участие. Дока¬то сангвиникът и холерикът веднага реагират, изразяват чувствата си, то флегматикът се задържа продължително време в еднакво състояние, чувствата му се генерализират. Затова строгите изисквания не са нуж¬ни към него, той се поправя от една забележка.

Сангвиници

Сангвиници

Deteto.info

Това са силни и много адаптивни деца. Бързо и с желание се включват в колективни игри, занимания и т.н. Не се притесняват от общуването с други деца или с авторитети. Точни и изпълнителни са, не закъсняват и са съсредоточени и мотивирани в това, което правят. Активни са и обичат да вземат участие и да са център на внимание. Емоционалната им страна е доминираща. Мисълта за предстоящо занимание ги обхваща изцяло. Отпускат се и на моменти са шумни и буйни, но и при лека забележка веднага коригират поведението си. Бързо преминават от едно състояние в друго. Разпределеното и концентрирано внимание се разви¬ва най-напред при тях. Проявяват се като колективисти. Обичат да бъ¬дат първи и да се налагат. Поддават се на внушения, похвалите им действат добре. Активността и инициативността у сангвиника се прояв¬ява в положителна и в отрицателна насока. Сангвиникът еднакво бързо и лесно усвоява и хубавото, и лошото. Често пъти чувствата доминират в поведение¬то им. Неуспехите изживява силно, но за кратко. Говори бързо, разпалено, със страст и убедителност. Мислите му текат гладко, думите идват навреме.

Меланхолици

Deteto.info

Децата меланхолици са срамежливи, неуверени и дори страхливи. Неохотно влизат в контакт с други деца и се плашат от моменти, в които вниманието е насочено към тях.  Често съмнение и недоверие, плахост и колебание съпътстват меланхолика. Когато някой пожелае да говори с тях, отговарят кратко. Смяната на обстановката и социалните контакти са трудни за тях. В началото тези деца са незабележими и са много неактивни. Страхуват се да не сгрешат, което ги прави много неуверени в способностите си и плахи. Добре е да бъдат толерирани, изчаквани и насърчавани. Ако направят грешка или се затрудняват бързо се демотивират и съответно се отказват от започнатата дейност. Обръщат внимание на детайла и са много прецизни във всичко, което правят. Трудно се ориентират в нова обстановка, колебливи са, не могат да вземат бързи решения. Работоспособността им е голяма в спо¬койна обстановка, но доста намалява, когато са под напрежение или нещо ги притеснява. По отношение на дисциплината и навиците те като че ли са въз¬питани и не се нуждаят от грижи и изисквания. Възпитанието при тях тряб¬ва да бъде в друга насока - да се развива инициативността им, да ста¬ват свободни в държанието си. Нужно е по-често да се включват в игри, да им се дават напътствия и да бъдат стимулирани да се изявяват.

Холерикът и меланхоликът са двата крайни типа. При холерика възпитанието трябва да бъде насочено по посока развитието на задръжните му процеси в реак¬циите и мислите, в говора и в поведението. При меланхолика - обратно, нужно е възпитанието да бъде насочено към развитие на активност и свободата на действията, както и вписването в колекти¬ва. Флегматикът и сангвиникът са централни типове. Тяхното поведение е много по-балансирано и не е необходима целенасочена работа в някаква посока. Четирите типа са доста различни, но взаимно се допълват и така очертават многообразието на човешката личност.


           
Deteto.info
 
Такт ООД
София 1434,
кв. Симеоново,
ул. Симеоновска 19

Последвайте ни