►портал ЗА бременността, раждането и майчинството

 

Синтезното обучение – поглед в бъдещето

Повечето образователни методи обучават интелекта, но това вече не е достатъчно. Акцентът в обучението днес се измества към развитие на емоционалната интелигентност и метакогнитивните способности на децата, разкритие и изява на техните креативност, въображение и интуиция.


Синтезното обучение – поглед в бъдещето

Концепция на синтезното обучение

Deteto.info

Всяко обучение днес се занимава преди всичко с хармоничното развитие на децата – първо като личности, а след това обръща внимание и на интегрирането им в по-голяма група.  Повечето образователни методи обучават интелекта, но това вече не е достатъчно. Акцентът в обучението днес се измества към развитие на емоционалната интелигентност и метакогнитивните способности на децата, разкритие и изява на техните креативност, въображение и интуиция. Синтезният или холистичният метод поставя обучението наравно с възпитанието. Докато обучаваме децата в език или изкуства, е нужно да ги стимулираме към култивирането на добродетели като: осъзнато отношение към всичко заобикалящо, креативност, групово сътрудничество, хармония, любов, състрадание, толерантност, честност, ред, смелост и воля за добро. На нивото на синтеза не съществуват понятия като добро и лошо, правилно и неправилно. Какво означава това? Означава, че няма единствен грешен или правилен подход за обучението на детето. Съвременният педагог-психолог трябва да използва различен метод, според конкретната ситуация, за даденото дете и да улови правилния момент. Езикът служи за общуване. Затова и повишаването на комуникативните умения е несъмнено най-важният елемент в езиковото обучение. Те се култивират най-добре чрез групова работа и сътрудничество в радостна, творческа атмосфера. Синтезът в езиковото обучение изисква цялостното и балансирано развитие на всички елементи на езиковите умения. Това е подход, насочен най-вече към детето, а не към езика като такъв. Целта е да се развият и утвърдят в хармония: умения за слушане с разбиране, умения за четене, умения за писане, умения за говорене (дискурс), граматика и лексика.

Промяна в целите на образованието

Deteto.info

Неоспорим факт е, че образователната система вече се променя – не толкова като съдържание, но най-вече като цели, а следователно и като методика. Тази промяна днес е абсолютно наложителна и се диктува от промяната и процесите на обединение в Европа и света. Съвременното езиково обучение следва да отговоря на тези нови нужди:

 • Използване на нови технологии на обучение за естествено усвояване на езика;
 • Формиране на мултилингвистични (многоезикови) умения;
 • Синтез на най-доброто от педагогическия опит – стратегии, системи, методи и техники;
 • Разкритие и изява на висшите заложби във всяко дете – усет към красота, творчески способности и активна интелигентност;
 • Култивиране на принадлежност към група и способност за живот и работа в екип;
 • Възпитание в ценности – осъзнато отношение към всичко заобикалящо, креативност, групово сътрудничество, хармония, любов, толерантност, честност, ред, смелост и воля за добро;
 • Забавно и приятно обучение – забавата и играта водят учениците към постигане на по-високи резултати. Старанието на педагозите е да позволят на всяко дете да изпита удовлетворение от постигнатото, тъй като успехът е най-силният мотиватор;
 • Образцова база – много от съвременните технологии на обучение изискват различна, гъвкава архитектура на класната стая.

Как Европа промени езиковото обучение
Европа представи на света безпрецедентен пример за многоезиково общество, в което индивидът трябва да общува свободно, без да разполага с официален език за това. За официални са приети 23 езика и три азбуки, а комбинациите от три изучавани езика (по известната формула 2+1) надхвърлят 1000. Подготовката на едно дете, по традиционната система отнема 4-5 години. Днес, очевидно, не разполагаме с толкова време (10-15 години), за да постигнем подобно ниво при няколко на брой езика. Тази ситуация постави съвсем нови изисквания към методиките на преподаване и особено за деца. Днес те неумолимо се изместват от преподаване на конкретен език към преподаване на езици изобщо. Какво означава това? С прости думи, новите технологии позволяват докато преподаваме английски език, например, да развиваме уменията на детето и по други езици. Това е естествен процес, който досега е бил пренебрегван и на практика непрактикуван. Той пести време, повдига самочувствието на детето и естествено усилва мотивацията му. Изучаването на непознат досега език вече не започва от нула – в това се заключва синтезът на знания.
Някои технологии и методи на обучение
Новата методика интегрира езиците, позволявайки на децата да придобиват неограничени мултилингвални умения.  Такъв е високият, но постижим идеал за многоезично общество в ЕС. Ето и някои от най-успешните технологии и методи за преподаване на английски като втори език:

 • Комуникативен подход;
 • Естествен подход;
 • Евроком и Приложно междуезиково разбиране;
 • Групово учене и обучение чрез сътрудничество;
 • Игрови технологии на обучение;
 • Цялостна физическа реакция;
 • Обучение чрез изкуства.


 

И не на последно място – любовта към децата

Deteto.info

Главният гарант за успех в обучението е искрената любов на преподавателя към детето. Единствено общуването от сърце сваля емоционалните прегради, а успехът в езика идва като естествено следствие. Съвременните обучителни институции ще постигнат успех не само чрез отличните квалификации и познания на своите педагози, но най-вече чрез тяхната отдаденост и любящо внимание.


           
Deteto.info
 
Такт ООД
София 1434,
кв. Симеоново,
ул. Симеоновска 19

Последвайте ни