►портал ЗА бременността, раждането и майчинството

 

Предучилищната подготовка на детето, II част

Йорданка Кръстева
Йорданка Кръстева

Директор на 0ДЗ 50 „Зайчето Куики”

Вижте всички статии на Йорданка Кръстева

Предучилищната подготовка на детето, II част

5. Всички искаме най-доброто за детето си, не искаме да го натоварваме и да го караме да прави нещо, за което още не е готово и в този смисъл от чисто психологическа гледна точка кога едно дете е готово да тръгне на предучилищна и съответно на училищ

Deteto.info

ЗАКОНЪТ ЗА НАРОДНА ПРОСВЕТА /2003г.,чл.6/4/ въведе за уч.2003/2004 год. задължителен характер на предучилищна група една година преди постъпване в първи клас. Законът казва, че дете може да постъпи на 6-годишна възраст, ако физическото и умственото му развитие позволяват по преценка на родител/настойник. Все още законът не ни задължава да изпращаме детето си на 6 години на училище. Това е избор на родителите, които в повечето случаи имат нужда от разговори с педагог, за да оформят мнението си. В този смисъл учителите в детската градина са търсени консултанти. Родителите имат доверие в нашето мнение, защото ние познаваме отлично децата им и можем да им бъдем полезни относно това дали е нужно и с какво още да се занимават вкъщи с децата си при подготовката им за училище. Съвместната работа с родителите винаги дава прекрасни резултати, и те винаги са в полза на детето. А изходът от вечния спор зависи от желанието на родителите да видят истината за своето дете и да го обгръщат с много обич. Тогава детето ще бъде готово за първи клас и на 6 години.

Съвременните 5-6-годишни деца чисто психологически, заобиколени от информационното многообразие на динамичната среда, търсят интересното, привлекателното, непознатото в света на хората, вещите и явленията. Децата търсят общуване с възрастни и връстници, търсят сътрудничество и взаимодействие, стремят се да привлекат внимание. Приобщаването им към социално-комуникативна среда, ориентиране в света и формиране на личностна идентичност, развитие на познавателни умения, готовност за общуване и обучение чрез игра създават предпоставки за социализация и учебна дейност. Следователно, ако детето при целенасочена учебно-възпитателна работа е придобило достатъчно богат личен опит и цялостно развитие, практически прилага знания и умения, формирало е самостоятелност и се стреми към познавателна дейност, то е достигнало до индивидуална готовност за общуване и обучение в училище. Това изисква дълбоко познаване на личността на детето от неговите родители, а то от своя страна предполага сериозно сътрудничество на учители и родители в името на децата. Не бива децата да се претоварват с излишни и затормозяващи ги изисквания, а да се радват на своето детство. Тогава подготовката им за училище ще бъде пълноценна.
Всяко дете притежава своя уникалност, индивидуална степен на развитие и точно това определя важността на решението на родителите да преценят дали детето им може да постъпи по-рано или да сторят това по-късно.

6. Напоследък много се шуми покрай новите реформи - децата да тръгват задължително на предучилищна от 5-годишна възраст и съответно да преминават двегодишна предучилищна подготовка.

Deteto.info

За кои деца се отнася това? Ако едно дете навърши 5 години докато е още във втора група, то задължително ли е след това да продължи в трета група и чак след това в предучилищна или може да постъпи направо в предучилищна група и след това да тръгне на училище? До каква степен имаме право на избор и докъде се простират българските закони в случая?

На този етап няма промяна в нормативите, които определят реда, времето и начина на постъпване в първи клас /във въпрос 4 съм цитирала закона/. Има диалог за въвеждане на задължитена предучилищна подготовка с 2-годишна продължителност с аргументи за равен старт на деца, непосещавали детски градини, невладеещи добре български език или изоставащи значително в развитието си – това всъщност не е промяна в годините на децата за тръгване на училище, а е промяна на задължителния период, в който всяко дете трябва да посещава детска градина – задължително две години в институцията, осигуряваща предучилищната подготовка, но това не са две години в предучилищна група.

Диалогично, ако нормативно се въведе задължителна предучилищна подготовка от 5-годишна възраст, това ще доведе до по-плавна интеграция и социализация на подрастващите, независимо от социален статус, религия или етнос. Така всяко дете ще може да се постави в естествена учебно-възпитателна среда за овладяване на българския книжовен език и правилата за приобщаване и адаптиране към изконните ценности на обществото. Знанието, мотивацията и желанието за учене, разнообразието от компетентности, които да се прилагат в практиката, стават ориентир за поведение и дават равен старт за развитие и социализация в обществото. В зависимост от единството на познавателната, социалната и личностната подготовка при направена диагностика и обективната преценка на педагога и родителите 5-годишно дете може да постъпи направо в предучилищна група, но трябва да се вземе предвид и неговото психо-физическо развитие, здравен статус и по-голямата натовареност на подготвителната група. Всъщност решаваща роля да се вземе такова решение има семейството и ако родителите не са сигурни в социалната готовност на детето си, ако не са сигурни дали детето е мотивирано да стане първокласник, то последствията за децата са умора, апатия, нежелание за учене и социални контакти, което се пренася и в училище.

7. Как можем да помогнем на родителите да направят правилния избор спрямо детето си?

Deteto.info

Към кого могат да се обърнат за съвет? Какъв съвет можем да им дадем, за да им помогнем да постъпят правилно и хем да не избързат със записването на детето, хем и да не закъснеят?

Необходими са публични инвестиции, за да се покачи нивото на доброто родителство, училища за родители, професионална и безпристрастна подкрепа, консултации. Необходим е работещ модел на професионално взаимодействие учител-родител.
За да добият правилна обективна представа и да направят правилен избор за децата, родителите трябва преди всичко да имат богат социален, ежедневен контакт с тях. Съвместно с педагози и специалисти е необходимо изграждане на стройна система на обучение и възпитание, с механизми за подпомагане и стимулиране на индивидуалното развитие и формиране на знания, умения и навици, свързани с жизнените потребности, социалното взаимодействие и взаимоотношенията със заобикалящата децата среда – връстници и възрастни. При посещение на детско заведение, с помощта на целенасочено педагогическо въздействие, се изграждат и формират правила за социални взаимоотношения и себеутвърждаване на детето, умения за общуване. Връзката Родител-Учител-Дете трябва да бъде ежедневна със задължителна обратна информация за компонентите, чрез която може да се коригират допуснати грешки или изкривявания. Всеки ден родителите трябва да знаят какво са учили децата им чрез разглеждане на учебните помагала на детето, диагностични тестове, творчество и др., задължителен е контактът и с педагога, който има преки наблюдения за детето. Мнението на педагога трябва да бъде изразено в обективна преценка без да уронва достойнството и авторитета на детето и родителя. Направената входяща и изходяща диагностика трябва да бъде предоставена и обсъдена с родителите с цел корекция и уеднаквяване на изискванията към детето и обективна оценка за индивидуалните му способности и умения. Разширената комуникация от всякакъв характер дава по-големи възможности за получаване на информация за правилен избор.
Опознайте детето си с обич и то ще ви се отблагодари с обич. Детето е индивидуалност и иска да го обичат такова, каквото е. За разлика от нас, възрастните, децата винаги разпознават обичта. Добре би било и родителите да се научим да изразяваме обичта си.


           
Deteto.info
 
Такт ООД
София 1434,
кв. Симеоново,
ул. Симеоновска 19

Последвайте ни