►портал ЗА бременността, раждането и майчинството

 

Предучилищната подготовка на детето, I част

Йорданка Кръстева
Йорданка Кръстева

Директор на 0ДЗ 50 „Зайчето Куики”

Вижте всички статии на Йорданка Кръстева

Предучилищната подготовка на детето, I част

1. Какво точно представлява т.нар. предучилищна група? Какви са заниманията на децата? Как минава накратко един ден и каква е натовареността на децата като цяло?

Deteto.info

Цялостната подготовка на всички деца, посещаващи детска градина, включително и на тези от подготвителна група, се провеждат по утвърдени от МОМН Държавни образователни изисквания /ДОИ/, Програма за  ДГ - при спазване на съответния хорариум.
Предучилищната група е последният етап от обучението на децата в детска градина. Обхваща децата от 6-7 годишна възраст. Заниманията в детските заведения се провеждат по гореспоменатата програма, одобрена от МОМН и имат за цел да подготвят детето за по-лесното му адаптиране към училищната среда. Застъпени са дейности като БЕЛ, Математика, Обществена и Околна среда, Изобразително изкуство, Музика, Физическа култура и КТБД - съобразени с ДОИ. Повечето детски заведения в страната предлагат и допълнителни дейности, като чуждоезиково обучение, плуване, керамика, танци (спортни или народни), балет, футбол и др.

Как протича един ден в подготвителна група

Deteto.info

Денят започва с прием на децата, свободни игри и сутрешна гимнастика. Следва закуска и подготовка за образователен процес. В зависимост от програмата за деня протичат заниманията, в които децата овладяват знания и умения, необходими им за подготовката за училище. Между основните занимания задължително има моменти на разтоварване и раздвижване на децата, с цел да не се застояват дълго на масите или столчетата. Регламентираните ситуации /обучаващи/ са не повече от три за деня и са комбинирани така, че да са разнообразни по вид и да не натоварват психиката на 6-годишните.
В обучителните ситуации преобладават различни дидактични упражнения и игри, подходящи средства и похвати и независимо от големия по обем материал, който овладяват, децата не се чувстват изморени и натоварени.

По време на работата в подготвителна група водещи принципи са:

  • достъпност, игрови мотиви, сюжетни теми, точен алгоритъм за работа;
  • системност и последователност;
  • научност - чрез точни понятия, поднесени по адекватен за възрастта на децата начин;
  • интегриране на всички образователни направления;
  • разнообразяване, обогатяване на образователната среда съобразно потребностите на всяко дете.

Обучението и възпитанието в детската градина трябва да води до възможност овладените знания и разнообразни компетентности да могат да се прилагат от децата на практика. Ученето да стане ценност за всяко дете, което се осигурява чрез образователните направления, ядра и съдържание и максимално да удовлетворява познавателните потребности на подрастващите.
В програмата се включват занимания по подготовка за четене и писане. Българският език и математиката са приоритет при планирането и се изучават, съответно, по шест и три пъти седмично. Набляга се на фонематичния анализ, отделянето на срички, разпознаването на гласни и съгласни звукове, осъзнаването на изречението, като самостоятелна смислова единица в свързаната реч, графомоторни упражнения, разказ и преразказ. Тези задачи се вплитат в целия ежедневен процес на обучение. Натовареността е доста голяма, тъй като освен задължителния обем от знания и умения, в дневния режим се включват и упражнения по изписване на цифри и букви, задачи за развитие на мисленето и логиката и още много други.

3. Кои са задължителните знания и умения, които детето трябва да придобие след завършването на предучилищния курс?

Deteto.info

Обогатеният личен опит и цялостното развитие на децата трябва да доведат до индивидуална готовност на всяко дете за общуване и успешно обучение в училище.
Задължителните знания и умения, които детето трябва да придобие, са: детето трябва да може да държи правилно молива, да е овладяло плавни и ритмични движения с молива, да променя посоката на движение при писане, да има правилна ориентация в листа, устойчиво внимание, умение за концентрация, сравняване и съпоставяне, анализиране на предмети, ситуации и отношения. Детето трябва да може да разказва и преразказва свободно, да разпознава всички звуци и графичните им символи, да може да ги произнася правилно, да открива дума в изречение, да отделя изречение в текст, да открива срички, да различава гласни и съгласни, звучни и беззвучни. По математика трябва да може да разпознава форми, величини, да отделя предмети по съответен признак и да установява равенство и неравенство, да разпознава цифрите от 1 до 10, да борави със знаците > , <, =, - , +, да разпознава и борави с банкноти и монети, да се ориентира правилно в дву- и тримерно пространство и др.

НАРЕДБА № 4 от 18.09.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка е достъпна на: http://rio-pravo.hit.bg/N-4Predu4ili6tno-70.05.htm. В нея ще намерите подробна информация за придобитите знания и умения на вашето дете след завършване на предучилищната му подготовка.

4. Има ли разлики между предучилищния курс в детската градина и този в училище? Какви са плюсовете и минусите на единия и другия вариант и съответно какво ще посъветваме родителите при техния избор, дали да запишат детето си на предучилищна в детскат

Deteto.info

Програмният материал, който трябва да овладеят децата в предучилищна възраст /група-клас/, е един и същи и поради тази причина считам, че по отношение на обучението няма разлики. Положителното на подготовката за училище в детските градини е, че децата имат повече време за игра и социални контакти, отколкото в училище. Материалната база в детските градини е съобразена с възрастовите им особености, за разлика от тази в училище.
І-ви вариант - в детските заведения чрез целодневна организация на учебно-възпитателния процес са обхванати деца от 3-7 год. Адаптацията на децата е плавна в рамките на познат детски колектив, овладява се система от познавателни умения и знания, съобразени с индивидуалните и групови възможности. Редуването на обучение и игра прави престоя на децата приятен и желан. Чрез формите на ежедневно общуване с деца и възрастни децата, по естествен път и без особени трудности, овладяват български език и са поставени в среда, близка до домашната. При деца с проблеми могат да се провеждат индивидуални занимания от първа до подготвителна група. Тази организация е предпочитана от родителите заради целодневния престой на децата в детското заведение, както и допълнителните педагогически услуги – чужд език, спорт, танци и др., които не налагат децата да бъдат водени на друго място, за да ползват желана услуга /това изключително много улеснява родителите /. Децата са под наблюдение на медицински сестри и квалифициран педагогически персонал.
ІІ-ри вариант - подготвителната група в училище е за 6-7 годишни деца, с полудневна организация на задължителното предучилищно възпитание. Занятията са по-близко до срочната форма на обучение, които се редуват с междучасия. Няма задължителната следобедна почивка. Престоят в подготвителната група е обвързан с час за вземане. За допълнителните педагогически услуги е необходимо родителят сам да организира осъществяването им, както и развлечения за децата /театри, прожекции на  филми/. В училище подготвителните класове са сформирани от деца с различна степен на познавателно развитие и умения /някои от децата не са посещавали детска градина/, което затруднява изявата на личностните качества на всяко отделно дете. Има родители, които желаят по-рано да формират навици за адаптиране в  среда, близка до изискванията на училището или такава, в които имат възможност да обръщат повече внимание в развитието на децата си. Така е в случаите,  в  които един от семейството не работи, но много пъти децата отиват в подготвителен клас в училище поради липса на места в подготвителните групи на детските градини.


           
Deteto.info
 
Такт ООД
София 1434,
кв. Симеоново,
ул. Симеоновска 19

Последвайте ни